Posts Tagged 'GECF'

Utsikter til et gass-kartell?

Ådne Cappelen og Knut Einar Rosendahl

Siden 1973 har OPEC vært en svært viktig aktør i oljemarkedet. Organisasjonen ble stiftet i 1960, men det tok 13 år før den tok grep som påvirket markedet i vesentlig grad. Kan noe lignende skje i gassmarkedet – bør markedet være forberedt på et gass-OPEC? Det eksisterer allerede en organisasjon av gasseksporterende land (GECF – Gas Exporting Countries Forum; www.gecf.org) som minner om 1960-årenes OPEC. GECF ble stiftet i 2001, og inkluderer blant annet de tre største landene målt i gassreserver, Russland, Qatar og Iran.[1] Så langt har GECF vært mer et diskusjonsforum (jf. navnet) enn en slagkraftig organisasjon. Vil GECF utvikle seg til et slags gasskartell i årene som kommer?

Det har vært flere spekulasjoner omkring et gasskartell etter at GECF ble stiftet (se for eksempel Hallouche (2006) og Jaffe and Soligo (2006)). Det er både likhetstrekk og forskjeller når man sammenligner med OPEC. Begge organisasjonene har viktige medlemsland i Gulfen, men i GECF er det bare Qatar som er medlem av Gulf-statene. OPEC består som kjent av flere viktige Gulf-land. Det gjelder ikke minst Saudi Arabia, som også har betydelige gassreserver. Hittil har landet valgt å stå utenfor GECF.

En viktig forskjell mellom olje og gass er at olje er mye billigere å transportere enn gass. Det har medført at mens man gjerne har referert til et verdensmarked for olje, refereres det til regionale markeder for gass. Selv om LNG-teknologien gjør det mulig å frakte gass over store sjødistanser, er transporten forholdsvis kostbar. Prisene på gass i ulike deler av verden er derfor fortsatt lite integrerte og viser store regionale variasjoner. Det betyr blant annet at effektene av kutt i gasseksporten vil avhenge av hvilket land som kutter og hvilken destinasjon som berøres. Det kan gjøre det vanskeligere å få til optimale koordinerte kutt i gassproduksjon i et gasskartell, sammenlignet med et oljekartell. Selv om ulik fordeling av produksjonskutt i prinsippet kan ordnes via sidebetalinger (slik at et medlem av kartellet får kompensert for kuttet fra andre medlemmer), er det tvilsomt om dette vil la seg gjøre i praksis.

Både OPEC og GECF har ett medlemsland som er spesielt dominerende – i GECF er dette Russland som har 24% av verdens gassreserver (BP, 2011). Russland er verdens klart største eksportør av gass, og har verdens nest største gassproduksjon og -konsum (etter USA). Det er derfor rimelig å anta at GECF vil ha begrenset innflytelse uten at Russland er interessert i å bremse eksporten. Russland har ved flere anledninger vist at landet er villig til å kutte gasseksporten for å oppnå bedre betingelser (jf. konfliktene med Ukraina i 2006 og 2009). Det er likevel lite som i dag tyder på at landet er villig til å gå med på koordinerte begrensninger i gasseksporten for å oppnå høyere gasspriser. Russiske myndigheter har flere ganger benektet at de ønsker et gasskartell, og de er trolig skeptiske til å overlate noe av kontrollen over sine eksportbeslutninger til et organ som GECF. På den annen side kan det tenkes at Russland kan være interessert i å koordinere store infrastrukturinvesteringer med andre medlemsland, for å unngå for stort tilbud av gass med påfølgende prisfall (se Gabriel m.fl. (2012a) for en nærmere diskusjon av Russlands rolle i GECF).

Selv om det er lite som tyder på at GECF er på vei til å bli et gasskartell i nærmeste framtid, kan situasjonen endre seg lengre fram i tid. Et relevant spørsmål er da hvor mye medlemslandene vil kunne tjene på koordinerte produksjonskutt. I Gabriel m.fl. (2012b) blir dette spørsmålet analysert ved hjelp av en detaljert numerisk modell for gassmarkedene i verden. Resultatene derfra tyder på at gevinsten er heller beskjeden. I perioden 2010-2030 øker GECF-landenes samlede profitt med maksimalt 15% når de reduserer produksjonen av gass for å maksimere samlet profitt. I noen år faller profitten. Noen av GECF-landene kommer dårligere ut enn før med mindre sidebetalinger lar seg gjennomføre. Alt i alt tyder disse resultatene på at det er lite å tjene for GECF-landene, sammenlignet med kostnadene og utfordringene knyttet til koordinerte produksjonskutt.

Gabriel m.fl. (2012) tester også effekten av at GECF utvides til å inkludere hele Midtøsten (ikke minst Saudi Arabia og de Forente arabiske emirater) og de kaspiske landene. Da blir effekten klart større – samlet profitt for kartellet kan da øke med mer enn en tredel. Spesielt gassmarkedet i Europa vil da bli påvirket, med klart høyere gasspriser. Resultatene tyder dermed på at et gasskartell er lite sannsynlig med mindre GECF klarer å få med seg de aller fleste viktige gassprodusentene i Midtøsten og Sentral-Asia.

Referanser

BP (2011): BP Statistical Review of World Energy 2011. www.bp.com

Gabriel, S., A. Moe, K.E. Rosendahl og M. Tsygankova (2012a): The Likelihood and Potential Implications of a Natural Gas Cartel, kommer i R. Fouquet (red.): Handbook on Energy and Climate Change, Edward Elgar Publishing.

Gabriel, S.A., K.E. Rosendahl, R.G. Egging, H. Avetisyan og S. Siddiqui (2012b): Cartelization in Gas Markets: Studying the Potential for a “Gas OPEC”, Energy Economics 34, 137-152.

Hallouche, H. (2006): The Gas Exporting Countries Forum: Is it really a Gas OPEC in the Making, Oxford Institute for Energy Studies, NG 13, Oxford.

Jaffe, A.M. og R. Soligo (2006): Market Structure in the New Gas Economy: Is Cartelization Possible? I Victor, D.G., Jaffe, A.M., Hayes, M. H. (red.), Natural Gas and Geopolitics: From 1970 to 2040, kapittel 11, Cambridge University Press.


[1] De øvrige GECF-landene er Nigeria, Venezuela, Algerie, Egypt, Libya, Bolivia, Trinidad og Tobago og Ekvatorial Guinea. Norge er observatør, i likhet med Nederland og Kasakhstan.


Archive